موســـی در مناجاتش به خـــدا عرضه داشت                                            یا اِللهَ العاصین

” یا اِللـهَ المحسنیــن ” پاسخ آمد : لبیـــک

عــرضه داشت : ” یا اِللهَ المطیعـــین ” پاسخ آمد : لبیـــک

عرضه داشت : ” یا اِللهَ العابدیـــن ” پاسخ آمد : لبیــک

یا کریم

یا کریم

عرضه داشت : ” یا اِللهَ العاصیـــن “

پاسخ آمد : لبیــک ، لبیــک ، لبیــک

حضرت موسی سوال کرد :

چرا در سه مورد اول پاسخ یک بار لبیک بود

اما در مورد آخر سه بار لبیـــک ؟

خداوند فرمود :

محسنین به احسان خود ،

مطیعین به اطاعت خود و

عابدین به عبادت خود امید دارند ؛

اما گنهکـــاران به جز مـــن به کسی امید ندارند

یا اِللهَ العاصین

یا اِللهَ العاصین

به نقل از ماه بی تاب

Save

Save

میترا رنک
درباره fazely.rayanet

مدیر فروشگاه و وب سایت رایانت هستم و متولد 1363 اهل گنبد .

ارسال دیدگاه