سازمان ملل متحد یونسکو هر سال رو برای یک عنوان نام گذاری کرده . این نام ها برای سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ به این شرح هستند : سال‌های بین‌المللی
سازمان برگزارکننده: یونسکو
سال بین‌المللی نجوم (۲۰۰۹)
سال بین‌المللی تنوع زیستی (۲۰۱۰)
سال بین‌المللی نزدیکی فرهنگ‌ها (۲۰۱۰)
سال بین‌المللی شیمی (۲۰۱۱)
سال بین‌المللی جنگل‌ها (۲۰۱۱)
سال بین‌المللی همکاری در زمینه آب (۲۰۱۳)
سال ریاضیات و کره زمین (۲۰۱۳)
سال بین‌المللی بلورشناسی (۲۰۱۴)
سال جهانی نور (۲۰۱۵)

عضو کانال تلگرام ما شوید : @rayanety

به وب سایت های دیگر ما هم سر بزنید :

نجو - خدمات گسترده کامپیوتری و اینترنتی و تهیه سفارشات مختلف شما

استاو - سیستم تکمیل آموزش آنلاین برای آموزش سریعتر و بهتر

ارسال دیدگاه