همیشه روباه ها توی کارتون ها مکار هستند که این از باهاشی این حیوان در طبیعت نتیجه گرفته شده. چند تا محقق روی این حیوانات زبان بسته یه آزمایش جالب انجام دادن. این آزمایش رو ما با عنوان « روباه با صداقت و انسانهای دغل کار » نام گذاری میکنیم . شما بخونین ببینین نظر شما چیه؟ انسان ها دغل کارند و مکار یا حیواناتی مثل این روباه ها …

 

در یک برنامه تحقیقی برای مستند تلوزیونی یک ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ تعدادی ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭا ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺭﯼ گذاشتند ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ۱۰-۲۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﮐﺮﺩند. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﻭﺑﺎهی آﻣﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻮ کشید ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭی از این ﻻﺷﻪ ی ﻣﺮغ ها ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ. ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ برنامه حدس زد که روباه برود و باقی ﮔﻠﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎنش را بیاورد.

 

روباه با صداقت و انسانهای دغل کار

روباه با صداقت و انسانهای دغل کار

 

روباه با صداقت و انسانهای دغل کار

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ یک ﺭوﺑﺎﺕ، ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩه ﻭ در ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ مخفی اش ﮐﺮﺩند ﻭ ﺑﺎ استفاده از اسپری بوی حاصل از لاشه را از بین بردند.

 

جابجایی مرغ ها

ﺗﻘﺮیبا نیم ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ همان ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ چند ﺭﻭﺑﺎﻩ دیگر آمدند بالا سر ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺍﻭﻝ، اما ﻫﺮچه ﮔﺸﺘﻨﺪ و زمین را بو کشیدند ﻣﺮغ ها ﺭا پیدا ﻧﮑﺮﺩند؛ آن روباه ها ﺭفتند اما روباه ﺍﻭﻟﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﮐﺮﺩ…مدام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ می گشت ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ می آورد ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎنش راﮐﻪ ﺩﻭﺭ می شدند ﻧﮕﺎﻩ می کرﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮ می کشید. محققین ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ سیم ﮐﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩند ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺩﻳﺪ. این بار ﺭﻭﺑﺎﻩ یکی ﺍﺯ ﻣﺮغ ها ﺭا به ﺩﻧﺪاﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ.

 

گودال سوم

محققین آمدند ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ هماﻥ ﮐﺎﺭ ﺭا ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩند ﻭ ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺑﻪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ، و بوی مرغها را با اسپری از بین بردند؛ ﺭﻭﺑﺎه ها دوباره رسیدند و ﻫﺮچه ﮔﻮﺩﺍﻟﻬﺎ ﺭا گشتند ﻭ زمین ﺭا ﺑﻮ کشیدند، چیزی ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ..

ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺭا نشان ﺩﺍد، اما آن روباه این ﺑﺎﺭ ﺩیگر ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻧﮑﺮﺩ! با ناراحتی به ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩﺍﻝ دوم رفت و ﺩﺭﺍﺯ کشید ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ خوابیده ماﻧﺪ.محققین چند دقیقه ای ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ اما خبری نشد، تیم تحقیقی به داخل گودال رفتند تا روباه را بررسی کند، ولی متوجه شدند که روباه ﻣﺮﺩﻩ…

 

نتیجه افسردگی روباه

محققین ﻻﺷﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺩند ﻭ روی آن آزمایش ﮐﺮﺩند؛ عکس ها و آزمایش ها نشان داد که روباه ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺷﻮﮎ ﻋﺼﺒﯽ، ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ است!

بله، روباه که در داستان ها نماد مکر و حیله گری است وقتی صداقتش زیر سوال می رود، دچار ناراحتی شدید شده و می میرد، اما انسان هایی هستند که صداقتشان بارها زیر سوال می رود و نه تنها از مکر و حیله دست برنمی دارند بلکه با احمق تصور کردن دیگران دروغ ها و حیله گری هایشان را گسترش می دهند.

آن روباه با مرگش درس بزرگی به ما انسان ها آموخت. اینکه روباه با صداقت و انسانهای دغل کار چه نتایجی در زندگی به بار می آورند.

 

به نقل از : کانال تکامل با ویرایش و تصحیح رایانت

عضو کانال تلگرام ما شوید : @rayanety

به وب سایت های دیگر ما هم سر بزنید :

نجو - خدمات گسترده کامپیوتری و اینترنتی و تهیه سفارشات مختلف شما

استاو - سیستم تکمیل آموزش آنلاین برای آموزش سریعتر و بهتر

ارسال دیدگاه